Avetik Mejlumyan

Position: Research Coordinator

Email: avetik@ipp.am

Avetik Mejlumyan

Avetik Mejlumyan holds Ph.D. in Social Philosophy (2009) from Yerevan State University, where he also was engaged as a professor (2007-2017) in the department of Sociology, delivering various graduate courses (including on Social work technologies, Social technologies, Human behavior in the social environment, etc). Labour rights and the operation of the Labour Inspectorate in Armenia are the important subfields of his academic interests and expertise as a practitioner. Avetik is the author of some researchers dedicated to the actual educational issues in Armenia, such as the corruption in education, the operation of the inspectorate of education, etc.  He is a co-founder of Institute of Public Policy and serves as a Research coordinator in the same think tank.

Recent Publications

ՀՀ զինված ուժերի հիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների և նրանց գործունեության համար անհրաժեշտ ռեսուրսների քարտեզագրում

ՀՀ-աշխատանքային-օրենսդրության-պահանջների-կատարման-նկատմամբ-պետական-հսկողության-և-վերահսկողության-խնդիրները

Հարկադիր աշխատանքը և աշխատանքային թրաֆիքինգը Հայաստանում

Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ կրթության ոլորտում

Զինվորական հանցագործությունների վերաբերյալ դատական գործերի դիտարկման արդյունքներ

Բոլոնյան համակարգն ուսանողի աչքերով

Բերձոր. նոր համայնքային ինքնության կայացումը

Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները Հայաստանում

Repopulation in Kashatagh and Shahumyan. The depopulation crisis in Armenia

Պատժողական քաղաքականությունը ՀՀ-ում

Պաշտպանության իրավունքի իրացման որակն ու արդյունավետությունը հանրային պաշտպանության համատեքստում

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպերի կիրառումը ՀՀ դատարանների կողմից

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE