Հոգեկան առողջության իրավունքահեն քաղաքականությունը՝ որպես ուղենիշ
Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ բարձրագույն կրթության բնագավառում» հետազոտական զեկույցի արդյունքները
Ֆիլանտրոպիկ մշակույթի զարգացումը Հայաստանում
Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ բարձրագույն կրթության բնագավառում
2020 թ. պատերազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստան տեղափոխված երեխաների կրթության և պաշտպանվածության կարիքների գնահատում

Զեկույցը պատրաստվել է «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ-ի կողմից՝ «Այլընտրանք» կոնսորցիումի «Հոգեկան առողջության իրավունքահեն քաղաքականությունը՝ որպես ուղենիշ» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է «Տվյալներ հաշվետու եւ թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) ծրագրի շրջանակում, Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ) միջոցով:

ՔԻ ներկայացուցիչներ Ավետիք Մեջլումյանը և Արփի Պողոսյանը Մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցող քննարկմանը ներկայացնում են «Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ՀՀ բարձրագույն կրթության բնագավառում» հետազոտական զեկույցի արդյունքները։ Մանրամասները տեսանյութում․

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում ֆիլանտրոպիկ մշակույթի ամրապնդմանն ու զարգացմանը՝ խթանելով խնդիրների շուրջ հանրային դիսկուրսը:

Հանրային քաղաքականության ինստիտուտի պատրաստած հետազոտական զեկույցն անդրադառնում է 2018 թ. հուլիսին ընդունված ՏՀԶԿ ՍԳԾ մոնիտորինգի 4-րդ փուլի՝ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցին:

Գնահատումն իրականացրել է «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» հասարակական կազմակերպությունը՝ «Սեյվ դը Չիլդրեն ինթերնեշնլի»-ի ֆինանսական աջակցությամբ:

0 +
Ծրագրեր
0 +
Հրապարակումներ
0 +
Միջոցառումներ

Առաքելություն և արժեքներ

Արդարություն

Կազմակերպությունը նաև պաշտպանում է աշխատակիցների իրավունքները եւ ապահովիում հավասար վերաբերմունք բոլորի նկատմամբ:

Անկախություն և անաչառություն

Բոլոր գործընթացներում կազմակերպությունը ղեկավարվում է բացառապես օբյեկտիվ, տվյալ գործընթացին վերաբերող չափորոշիչներով։

Ժողովրդավարություն և մարդու իրավունքներ

Կազմակերպությունն իր աշխատանքում հարգում է ժողովրդավարական արժեքներն ու մարդու իրավունքները

Թափանցիկություն և հաշվետվողականություն

Կազմակերպության կանոնադրությունը, ծրագրային հիմնական տեղեկությունները բաց են բոլոր շահագրգիռ կողմերի եւ հանրության համար։

Խտրականության բացառում

Կազմակերպությունը դեմ է մարդկանց իրավունքների սահմանափակմանը ըստ նրանց ազգային, ռասայական պատկանելության, սեռի կամ այլ հատկանիշների։

Հանրային շահի առաջնություն

Կազմակերպությանը վստահված ռեսուրսները հանրային բարօրության համար են նախատեսված, եւ կազմակերպությունը անում է հնարավորինս՝ այդ ռեսուրսները կազմակերպության նպատակին ծառայեցնելու համար

Ոլորտներ

Ծրագրեր

Տևողություն 01.02.2015 - 30.06.2015 Ծրագրի նկաագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ գնահատել ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի որակն ու արդյունավետությունը:Հետազոտական զեկույցում նկարագրված են առկա հիմնախնդիրներն ու դրանց վերաբերյալ ԵՊՀ դասախոսների ընկալումները:Ներկայացված են ինչպես նշված մեխանիզմի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված, այնպես էլ՝ դասախոսական…

Տևողություն 07.05.2015 - 15.10.2015 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ նպաստել Եվրոպական միության կողմից Հայաստանում և Վրաստանում ֆինանսավորվող կրթականծրագրերի ազդեցության աճին:Վեր են հանվել Էրազմուս և Տեմպուս ծրագրերի իրականացմանն ու ազդեցությանն առնչվող մի շարք ակտուալհիմնախնդիրներ, մշակվել են դրանց հաղթահարմանն ուղղված առաջարկություններ: Աջակցությամբ…

Տևողություն 01.10.2015 - 30.11.2016 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ բացահայտել հանրակրթությանը վերաբերող երեք ոլորտներում՝ վճարովի պարապմունքներին,ներառական կրթությանը և դասագրքերի հրատարակմանը վերաբերող հիմնական խնդիրները, որոնք կարող են առաջացնելկոռուպցիոն ռիսկեր, և առաջարկել դրանց չեզոքացմանն ուղղված հնարավոր լուծումներ:Իրականացվել է որակական հետազոտություն՝ փաստաթղթերի վերլուծության,…

Տևողություն 02.09.2016 - 31.08.2017 Ծրագրի նկարագրություն Կրթության ոլորտում ծառայությունների որակն ու արդյունավետությունը, ինչպես նաև՝ բարեվարքության կանոններիպահպանումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ունենալ տեսչական ստուգումների արդյունավետ համակարգ: Թեև վերջինտարիներին մեծ թվով հետազոտություններ են արվել ՀՀ կրթական համակարգի և դրա ակտուալ հիմնախնդիրների վերաբերյալ,սակայն…

Տևողություն 10.04.2017 - 15.10.2017 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ քանակական վերլուծության միջոցով բացահայտել ՀՀ բուհերում տարածված էթիկական խախտումները։Հարցազրույցներից հավաքագրված արդյունքների հիման վրա ՀՔԻ-ն պատրաստել է զեկույց՝ ներկայացնելով մշակվածվարքագծի կանոնները, ինչպես նաև՝ կատարելագործելով գոյություն ունեցողները: Աջակցությամբ Եվրոպայի խորհրդի հայաստանյան գրասենյակ Արդյունքներ

Տևողություն 02.10.2017 - 31.05.2018 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ իրականացնել ՀՀ-ում դպրոցների օպտիմալացման (միացման ձևով վերակազմակերպման) գործընթացիմասնակցային մոնիտորինգ՝ հնարավոր հիմնախնդիրները բացահայտելու և բարելավման առաջարկություններ ներկայացնելուհամար:2017 թ. օգոստոսի 24-ին, ՀՀ Կառավարության հերթական նիստում որոշումներ ընդունվեցին մի շարքդպրոցների (6-ը՝ Երևանում, 9-ը՝ մարզերում)՝…

Տևողություն 27.04.2018 - 30.06.2019 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ հզորացնել Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հանրայինկարողությունները՝ իրազեկվածության բարձրացման և հանրային դիսկուրսի ակտիվացման միջոցով:Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է labour.am կայքը, որը ներառում է հոդվածներ, հետազոտական զեկույցներ,տեսանյութեր և այլ օգտակար նյութեր՝ Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների…

Տևողություն 22.01.2018 - 22.12.2019 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ հզորացնել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ)մշտադիտարկման և ջատագովության կարողությունները՝ դրական փոփոխությունների հասնելու մարդու իրավունքների,քրեական արդարադատության և սոցիալական հավասարության ոլորտներում։Ծրագրի շրջանակներում ՀՔԻ-ն, պարբերական աշխատաժողովների ու մասնագիտական խորհրդատվության (մենթորության)միջոցով ապահովել է ՔՀԿ կարողությունների…

Տևողություն 10.07.2019 - 31.01.2021 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ ստեղծել էկոհամակարգ, որը միավորում է կրթությունը և աշխատանքը՝ տվյալների վրա հիմնված ևմարդակենտրոն քաղաքականությունների կիրառմամբ: Այն մշակվել էր ի պատասխան Հայաստանի աշխատաշուկայումպահանջարկի և առաջարկի անհամապատասխանության և միտված էր օգնելու անհատներին՝ աշխատաշուկա մուտք…

Տևողություն 01.04.2020 – 30.06.2021 Ծրագրի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն էր՝ բարձրացնել շահառուների իրազեկվածությունը ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանհարցերի շուրջ և խրախուսել նրանց անվտանգ վարքը:Ծրագրի շրջանակներում պատրաստվել են ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը և անվտանգ վարքը խթանողուսուցողական նյութեր, որոնք կարող են օգտակար լինել ընթերցողների լայն շրջանակին՝…